انجام پروژه مهندسی شیمی

ASPEN PLUS- HYSYS- PRO II- CHEMCAD- MATLAB- COMSOL Multiphysics- Aspen Energy Analyzer

دروس

طراحی راکتور-عملیات واحد-مکانیک سیالات- انتقال حرارت- ترمودینامیک- ریاضیات