صفحه پرداخت

پرداخت خود برای سفارش های خود را می توانید از این طریق برای ما ارسال نمایید. توجه داشته باشید واحد پولی پرداخت به تومان می باشد. لطفا در قسمت توضیحات، بطور مختصر توضیح دهید پرداخت شما مربوط به کدام سفارش بوده است.
تومان