pay

  • لطفا ایمیلی که برای ثبت پروژه استفاده نمودید را وارد نمایید.
  • کد پیگبری پروژه از ظریق ایمیل و تلگرام برای شما ارسال شده است.
  • واریز هزینه های پروژه بصورت ۵۰ درصد بیعانه و ۵۰ درصد الباقی به هنگام تصفیه حساب می‌باشد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .